طراحی موشن گرافیک

موشن گرافیک از دو واژه موشن ( حرکت ) و گرافیک  تشکیل شده . موشن گرافیک را می توان تکنیک پویانماییِ تصاویر ثابت دانست که با صدا ادغام شده است و بیشترین کاربرد آن در تبلیغات و برندسازی می باشد. طراحی موشن گرافیک اغلب توسط نرم افزار های رایانه ای انجام می شود.

طراحی موشن گرافیک

موشن گرافیک از دو واژه موشن ( حرکت ) و گرافیک  تشکیل شده . موشن گرافیک را می توان تکنیک پویانماییِ تصاویر ثابت دانست که با صدا ادغام شده است و بیشترین کاربرد آن در تبلیغات و برندسازی می باشد. طراحی موشن گرافیک اغلب توسط نرم افزار های رایانه ای انجام می شود.